כתב עת לביקורת במדעי הרוח והחברה
"קתרסיס" הינו כתב עת העוסק בביקורת של פרסומים אקדמיים ועיוניים בעברית בתחומי מדעי הרוח והחברה. מטרת כתב העת להעלות את הרמה האקדמית בישראל באמצעות ביקורת החושפת ליקויים במתודולוגיה האקדמית בפרסומים רבים וגם משבחת פרסומים בעלי רמה גבוהה.
גליונות קודמים